Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng Website tienx.vn này, bạn hiểu và phải tuân thủ các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc truy cập và sử dụng thông tin trên trang tienx.vn được nêu dưới đây:

1. Chấp nhận điều khoản sử dụng website

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của tienx.vn có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà tienx.vn đưa ra.

Trong trường hợp bạn không tuân thủ chính sách bảo mật, không đồng ý với các điều khoản và điều kiện do tienx.vn quy định, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông tin và Sử dụng Thông tin trên Website

Thông tin trên website này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện, chú thích, hướng dẫn, liên kết, hình ảnh, tài nguyên có thể tải xuống, mọi thông tin gốc được đăng tải trên website) có thể được tienx.vn thay đổi tùy theo từng thời điểm. Thông tin giới thiệu trên Website được cung cấp nguyên trạng tại thời điểm công bố. Tùy thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng, chúng tôi không đảm bảo tính phù hợp hoặc chính xác của thông tin được cung cấp trên Website cho bất kỳ mục đích nào khác tại bất kỳ thời điểm nào khi thông tin đó chưa được Nhân viên của tienx.vn giải thích và tư vấn chính thức. tienx.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc này.

Mọi nội dung giới thiệu trên website này không hướng đến một đối tượng cụ thể nào mà được dùng để phục vụ những khách hàng quan tâm và có nhu cầu.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, logo, nhãn hiệu, chỉ dẫn trên website là sản phẩm trí tuệ của tienx.vn (không tính thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi). tienx.vn và các đối tác của chúng tôi giữ các quyền theo luật định để sử dụng và không chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi có sự cho phép hợp pháp.

4. Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về

(i) bất kỳ thiệt hại, mất mát, rủi ro nào do việc khai thác, sử dụng thông tin trên trang web không được tìm hiểu, kiểm chứng chính xác bằng các biện pháp hợp pháp và được pháp luật cho phép, được quy định bởi các điều khoản và điều kiện này;

(ii) thiệt hại do thông tin trên Trang Web, việc truyền tải thông tin trên Trang Web bị gián đoạn hoặc hạn chế, tài nguyên thông tin, Trang Web bị hư hại do virus, đánh cắp dữ liệu, sự kiện bất khả kháng. gây ra sự kháng cự;

(iii) bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với bên đăng nhập, sử dụng thông tin trên Trang web không do lỗi của chúng tôi, bao gồm nhân viên, quản trị viên, lãnh đạo, đại lý, nhà thầu, công ty con, chi nhánh, đối tác của chúng tôi dù cố ý hay sơ suất;

(iv) thiệt hại do sử dụng thông tin không đúng mục đích được phép, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm, phớt lờ cảnh báo, gây tổn hại, xâm phạm lợi ích của các bên liên quan;

(v). các trách nhiệm khác được đề cập ở những nơi khác trong tài liệu này.

5. Chính sách bảo mật

Các thông tin mà khách hàng gửi, truyền tải qua các kênh giới thiệu trên Website sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan về thông tin, dữ liệu điện tử.

6. Chính sách và Điều khoản về Sản phẩm và Dịch vụ

Các chính sách, điều khoản và điều kiện giao dịch liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tienx.vn cung cấp cho khách hàng được giới thiệu trong Website là một phần không thể tách rời của tài liệu này.

Bạn phải đọc kỹ các hướng dẫn, chính sách, quy định, điều khoản và điều kiện trước khi mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu trên Trang web. Việc bạn hoàn thành quy trình mua và bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web này có nghĩa là bạn biết, hiểu và cam kết thực hiện đầy đủ bất kỳ hoặc tất cả các khía cạnh của chính sách, điều khoản và điều kiện các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Share to friends
Đánh giá các công ty cho vay với các điều kiện có lợi